Algemene voorwaarden Sanne Ter Zee

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Sanne Ter Zee: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd Postbus 146, 5680 AC te Best, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83427317.
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Sanne Ter Zee een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Sanne Ter Zee en de Klant gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Sanne Ter Zee zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Sanne Ter Zee en de Klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met de Klant die rechtstreeks middels de webwinkel van Sanne Ter Zee wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Sanne Ter Zee geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Klant de contactgegevens van Sanne Ter Zee op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Sanne Ter Zee aan de Klant te leveren zaken, zoals boeken.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sanne Ter Zee en iedere Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Sanne Ter Zee is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Sanne Ter Zee kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sanne Ter Zee dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Sanne Ter Zee, op de eventueel daartoe door Sanne Ter Zee aangewezen wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Sanne Ter Zee, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sanne Ter Zee anders aangeeft. Een bestelling gedaan middels de webwinkel van Sanne Ter Zee zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Klant worden bevestigd.
 4. Indien Sanne Ter Zee de Klant, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Klant ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Klant een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Klant heeft geen recht van ontbinding bij de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt. Indien en voor zover daarvan sprake is, wordt uitdrukkelijk in het productaanbod vermeld dat het recht van ontbinding is uitgesloten.
 3. De Klant kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Sanne Ter Zee aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Sanne Ter Zee. Zo spoedig mogelijk nadat Sanne Ter Zee in kennis is gesteld van het voornemen van de Klant om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Sanne Ter Zee de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Klant mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Klant van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sanne Ter Zee retourneren.
 6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Sanne Ter Zee is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Klant reeds ontvangen betaling.
 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Klant de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de Klant gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Klant.
 9. Sanne Ter Zee zal de eventueel reeds van de Klant ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Klant terugbetalen, mits de Producten door Sanne Ter Zee zijn terugontvangen, dan wel door de Klant is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Klant heeft plaatsgevonden.
 10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Sanne Ter Zee niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Klant bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Sanne Ter Zee aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres.
 2. Sanne Ter Zee behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Klant in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Klant in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 4. Sanne Ter Zee spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door Sanne Ter Zee vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Sanne Ter Zee spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Klant daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Sanne Ter Zee treedt niet eerder in dan nadat de Klant Sanne Ter Zee Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Sanne Ter Zee haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.
 6. Indien Sanne Ter Zee als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT (WETTELIJKE GARANTIE)

 1. Sanne Ter Zee staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de redelijke verwachtingen van de Klant en aldus voldoen aan de redelijke eisen van kwaliteit en bruikbaarheid (conformiteit).
 2. Geen gronden voor een beroep op non-conformiteit zijn in elk geval gebreken van een Product die het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak. Daaronder worden niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.
 3. De Klant kan slechts een beroep doen op non-conformiteit indien de Klant aan al zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sanne Ter Zee worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Sanne Ter Zee is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van Sanne Ter Zee, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Sanne Ter Zee of derden.
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan 30 dagen voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Sanne Ter Zee bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Sanne Ter Zee is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Sanne Ter Zee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Sanne Ter Zee in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sanne Ter Zee gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Sanne Ter Zee verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sanne Ter Zee uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Sanne Ter Zee ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Sanne Ter Zee de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Sanne Ter Zee op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN & BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
 2. Betaling dient te geschieden op een van de door Sanne Ter Zee aangewezen betaalmethoden en binnen de door Sanne Ter Zee vermelde termijn of op het door Sanne Ter Zee aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert Sanne Ter Zee een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar zij kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een vooruitbetaling.
 3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Sanne Ter Zee niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant de betreffende vooruitbetaling volledig heeft voldaan.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant, een ander conform de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte (naam- en adres)gegevens. Voorts draagt de Klant de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Sanne Ter Zee kan worden toegerekend.
 2. De aansprakelijkheid van Sanne Ter Zee is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sanne Ter Zee betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Sanne Ter Zee.
 2. Bij Sanne Ter Zee ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van de Klant niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle door Sanne Ter Zee aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van Sanne Ter Zee totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Sanne Ter Zee is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dr

Scroll naar boven